Regulamin Konkursu

 „PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ I WYGRAJ EPIKBOXA!”

 

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs „PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ I WYGRAJ EPIKBOXA!” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm., dalej k.c.).

2. „Organizator” – organizator Konkursu jest EpikPage, zarejestrowany pod adresem ul. Mszczonowska 49, 05-090 Janki i nr NIP: 5342398238, posiadający stronę internetową: www.epikpage.pl oraz e-mail: info@epikpage.pl.

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.

4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Pracę Konkursową, zgodnie z §3 Regulaminu, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

5. „Praca Konkursowa” oznacza opinię lub recenzję zamieszoną przez Uczestnika w serwisie internetowym Allegro lub Empik.

6. „Nagroda” oznacza zestaw gadżetów książkowych ufundowanych przez Organizatora o wartości pieniężnej 200 zł brutto.

7. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników.

2. W razie wątpliwości co interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu Organizator może dokonać ich wykładni.

3. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:

a. ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

                b. zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;

c. spełniła Warunki Uczestnictwa;

d. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Allegro.pl lub Empik.com. Organizator zwalnia w całości te serwisy od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 

1. Konkurs prowadzony jest od dnia 1 czerwca 2021 do 2 czerwca 2022 roku, gdzie Zwycięzcy są wyłaniani co jeden (1) miesiąc. W każdym miesiącu kalendarzowym zostanie wyłonionych dwóch (2) zwycięzców.

2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie – zobowiązany jest zamieścić w serwisie internetowym Allegro.pl lub Empik.com recenzję/opinię (zwaną dalej Pracą Konkursową) na temat zakupionych produktów z linii produktowej sprzedawanej pod marką EpikPage.

3. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość recenzji/opinii (Pracy Konkursowej).

4. Uczestnik może opublikować recenzję/opinię (Pracę Konkursową) tylko do zakupionego produktu sprzedawanego pod marką EpikPage.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:

a. jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej;

b. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;

c. Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich;

6. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

7. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej.

 

§ 4. Nagroda

 

  1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. W skład Komisji wchodzą dwie (2) osoby. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej Zwycięzcami.

2. Komisja Konkursowa każdego miesiąca, w terminie siedmiu (7) dni od pierwszego (1) dnia danego miesiąca dokona wyboru Zwycięzców konkursu.

3. W Konkursie nagrodzonych zostanie każdego miesiąca – dwie (2) najlepsze i najciekawsze Prace Konkursowe, opublikowane zgodnie z §3 Regulaminu. Komisja konkursowa, będzie oceniała oryginalność i kreatywność Pracy Konkursowej.

4. W danym miesiącu kalendarzowym, oceniane będą przez Komisję tylko Prace Konkursowe opublikowane w serwisie internetowym Allegro.pl lub Empik.com w ciągu ostatnich 30/31 dni.

5. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów książkowych od EpikPage (pokrowiec na książkę, zakładki magnetyczne, zakładki papierowe, przypinki, magnesy, notes itp. ) o wartości 200 zł brutto.

6. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem e-maila.

7. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu w ciągu siedmiu (7) dni roboczych, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.

8. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt, do Uczestnika w terminie 10 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.

10. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia prac godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Taka praca konkursowa nie bierze udziału w Konkursie.

 

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2. Regulaminu, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Organizatora info@epikpage.pl.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego – w przypadku reklamacji pisemnej oraz data wysłania wiadomości elektronicznej –w przypadku składania reklamacji w tej formie.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 7. Prawa autorskie

 

  1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.

3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.

4. Zwycięskie Prace konkursowe mogą być publikowane w social mediach Organizatora z zachowaniem anonimowości Zwycięzcy.

 

§ 8.Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) Organizator informuję, iż:

1. jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu;

2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

3. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące nick i adres e-mail. Dane te są wykorzystywane tylko w celu wyłonienia Zwycięzcy i są usuwane przez Organizatora w ciągu 30 dni roboczych od opublikowania Pracy Konkursowej przez Uczestnika.

4. przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu Zwycięzcy.

5. przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem https://www.epikpage.pl/politykaprywatnosci.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie Organizatora. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez uczestników przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zgłoszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Shopping cart

No products in the cart.