§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL epikpage.pl zwanego dalej „Sklepem”.
2. Właścicielem sklepu epikpage.pl jest MOREPAGES SP. Z O.O. z siedzibą: 05-090 Janki, ul. Mszczonowska 49 pod numerem KRS 0001013796, posiadającą NIP 5342659615, zwana w dalej „Administratorem”.
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
adres internetowy: epikpage.pl
e-mail: info@epikpage.pl
adres korespondencyjny: MOREPAGES SP. Z O.O. – Sklep EpikPage, ul. Mszczonowska 49, 05-090 Janki.
4 Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1.Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż akcesoriów (gadżetów) książkowych.
2.Oferowane przedmioty są nowe.

§ 3. Polityka prywatności

1.Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. („Ustawa”). Informujemy, że Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia nam świadczenia usług jest EpikPage Magdalena Wardecka. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: epikpage@gmail.com.
2. Administratorem Danych osobowych jest MOREPAGES SP. Z O.O. z siedzibą: 05-090 Janki, ul. Mszczonowska 49 pod numerem KRS 0001013796, posiadającą NIP 5342659615.
3.Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych MOREPAGES SP. Z O.O.– kontakt: info@epikpage.pl
4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
6. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
7. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

8. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać na podstronie „Polita prywatności i Cookies”.

§ 4. Wymogi techniczne

1.W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
• aktywne podłączenie do Internetu i urządzenie obsługujące to połącznie,
• zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli,
• poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
• włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
• Imię i Nazwisko
• Nazwa firmy (opcjonalnie)
• Adres korespondencyjny
• Adres e-mail
• Telefon
4. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkowa.
• Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta,
• Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości,
• W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
• zwykły przelew,
• płatność w systemie DotPay.
9. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
10. Zamówiony towar w sklepie https://epikpage.pl/sklep/ wysyłany jest za pomocą:
•Firmy kurierskiej; koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 15,50 zł. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę.
•Poczty Polskiej – list polecony ekonomiczny; Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 7.27 zł. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę.
11. Imienna faktura lub rachunek jest wysyłany na e-mail Kupującego podany przy rejestracji zakupu. Papierową kopię faktury/rachunku wysyłamy na prośbę Kupującego. Również na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
• Imię i nazwisko/firmę,
• Adres zamieszkania/siedziby,
• Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
• Numer zamówienia,
• Adres korespondencyjny
12. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Czas realizacji zamówień

1. Produkty, które kupujący nabywa w Sklepie są wysyłane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto. W przypadku opóźnień wynikających z niedoboru towarów poinformujemy o tym fakcie niezwłocznie mailem lub telefonicznie.
2. Dostawa zamówienia przesyłką kurierską trwa od 24 do 48h. Dostawa Pocztą Polską trwa do 14 dni roboczych. Nie odpowiadamy za wydłużony czas dostarczenia zamówienia przez przewoźnika.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną . Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
• nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres info@epikpage.pl lub listem poleconym na adres MOREPAGES SP. Z O.O., ul. Mszczonowska 49, 05-090 Janki.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
7. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 8. Odstąpienie od umowy – zwrot produktów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: MOREPAGES SP. Z O.O., ul. Mszczonowska 49, 05-090 Janki lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
4. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym i kompletnym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§9. Ochrona danych osobowych

Do postanowień niniejszego artykułu mają zastosowanie pojęcia i ich interpretacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. („Ustawa”). Informujemy, że Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia nam świadczenia usług jest EpikPage Magdalena Wardecka z siedzibą: 05-090 Janki, ul. Mszczonowska 49 pod numerem KRS 0001013796, posiadającą NIP 5342659615.

Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszej Umowy. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również pozlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (np. firmy pomagające nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

§10. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://epikpage.pl/regulamin ‎oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
4.W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Nazwa Sklepu internetowego EpikPage.pl dostępnego pod adresem https://epikpage.pl/ oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

Ostatnia aktualizacja: 1.10.2023

Shopping cart

No products in the cart.